Du er ikke logget ind.

Information

Sprog

Sproglige færdigheder er entrebillet til verden, idet sprog skaber kontakt. Evnen til at bruge sproget korrekt og nuanceret støtter og fremmer forståelsen af og fra andre, samt styrker muligheden for tilegnelse af viden og erfaringer.

Sproget er en vigtig forudsætning for konstruktive løsninger af problemer og konflikter, derfor er det vigtigt at barnet lærer at sætte ord og begreber på deres behov, følelser og meninger. Barnet skal have mulighed for at opleve de voksne som forstående og anerkendende i et rum hvor de frit kan komme til orde, samtidig med at de voksne optræder som rollemodeller i forhold til den gængse omgangstone.

Mål:

Alle børn skal have mulighed for at tilegne sig et nuanceret sprog, så de kan kommunikere konstruktivt med omverden. Børn skal støttes i at udvikle deres ordforråd, for at de derigennem kan lære at forstå begreber, regler og det talte sprog. Det er igennem sproget, at børnene træner dialogen med børn og voksne og får mulighed for at udtrykke tvivl, glæde, sorg, meninger, følelser og tanker. Det er vigtigt, at børnene lærer at sætte ord på de oplevelser, de har i dagligdagen, så de dermed bliver forstået af både børn og voksne.

Der findes mange forskellige slags sprog, som alle er vigtige i barnets udviklingsprocesser. Derfor skal barnet have mulighed for at få støttet dets interesser for tegn, symboler, bogstaver og tal.

Børn skal i den daglige kommunikation med andre børn og voksne udfordres igennem mange forskellige måder at kommunikere på.

Hvordan:

I dagligdagens aktiviteter støttes og inspireres barnet til læring kropsligt og sprogligt. Fx igennem fortælling, pjattesnak, sang, rim og remser og i legen. Børnene laver aktiviteter hvor de ”legeskriver”, og er dagligt præsenteret for det skrevne, ved f.eks. at deres navne står på garderoben, og at de opmuntres til at lege med ordene både i udtale og på skrift.

Sociale kompetencer

For at kunne begå sig som menneske i en verden baseret på sociale relationer og høje samarbejdskrav, er udviklingen af de sociale kompetencer vigtig. For børn er det især vigtigt at have plads til trygt og tillidsfuldt at kunne skabe relationer til både voksne og andre børn.

Social kompetence er også et af de vigtigste redskaber i forhold til at tilegne sig andre færdigheder. Børnene skal lære at udsætte deres egne behov og lytte og modtage viden fra andre mennesker, samtidig med, at de skal være i stand til selv at formulere og forklare sig. Det er vigtigt at de er i stand til at sige til og fra, så de på deres vej gennem livet, sikres at blive anerkendt og respekteret som de personer de er og det de står for. Samtidig er det også vigtigt at børnene føler at de hører til og opmuntres til at tage initiativ som aktive deltagere i de demokratiske beslutningsprocesser de oplever i et fællesskab. Et fællesskab hvor børnene også lærer at vise omsorg og tolerance overfor deres medmennesker. De skal med deres indlevelsesevne kunne udvise empati og sympati, og dermed føle at de selv får taget samme hensyn.

Det er ligeledes vigtigt at støtte udviklingen af barnets selvfølelse, selvværd og selverkendelse. Det vil sige, at barnet skal udvikle en tillid til egen formåen, en fundamental tro på sig selv og på egne kræfter og en god forståelse af sig selv som en aktør i det sociale fællesskab. Alle børn skal hjælpes til at indgå i leg, samvær og fælles aktiviteter med andre børn, så de har mulighed for at udvikle sociale relationer, indlevelse og venskaber. Det er igennem dette samvær, hvert enkelt barn støttes i egen trivsel, læring og udvikling. Samtidig er det også vigtigt at kunne hvile i sig selv, og har man brug for at trække sig fra fællesskabet, så skal der også være rum og respekt for det.

Mål:

At børnene bliver opmuntret og inddrages i at være dem selv, men også lærer at være aktive deltagere i fællesskabet.  At barnet skal opnå sociale kompetencer, så det lærer at forstå og handle i dialog med sin omverden. Børnene skal lære at sætte ord på deres følelser. Det skal lære at klare konflikter og respektere hinandens forskelligheder og have indlevelse(empati) for andre mennesker. Barnet skal lære at danne relationer og venskaber til andre mennesker, samt at begå sig i gruppesammenhænge.

Hvordan:

At tilbyde en hverdag med vekselvirkning mellem strukturerede aktiviteter, fri leg og fordybelse – og med en støttende og indlevende voksen på sidelinjen.

Legen er et bærende element for barndommen. Det er igennem legen at børnene lærer de sociale kompetencer. Her lærer de ved fordybelse og fantasi, at forstå omverden og at bruge sproget og empatien i forhold til andre mennesker.

Det er dejligt at have venner og vi prøver at skabe rum til at venskaber dyrkes. Barnet skal kunne komme med forslag til lege, men skal også kunne tilsidesætte sig selv og lade de andre komme til med bl.a. en idé til en leg.
Det er helt legalt at vise følelser og barnet skal lære at løse konflikter på en måde så alle føler sig respekterede. Dette indebærer bl.a. at man skal tage hensyn til andre, lytte til hinanden, tale pænt til hinanden Man skal lære at sige fra når ens grænse bliver overskredet og at stoppe når andre siger ” Stop – nu er det nok”. 

Natur og naturfænomener

Vi giver børnene mulighed for at sanse og opleve naturen på alle årstider og i alt slags vejr. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop. Når børn leger i naturen, får samværet og fantasien med andre børn og voksne frit spillerum. Børnene udfordres i deres eksperimenter på mange planer både kropsligt og mentalt.    

Mål: Børnene skal have mulighed for at udvikle respekt og forståelse for naturen. Lære naturen at kende med alle sanser og opleve den som en kilde til leg, oplevelse, udforskning og viden. Børnene skal tilegne sig kendskab til dyrene, planterne, årstiderne og dets vejrfænomener, samt kulturhistorie i landskabet.    
Hvordan: Vi vil via ture og oplevelser i det fri give børnene mulighed for at få kendskab til de forskellige årstider og dyr til lands og vands. Igennem arbejdet med plancher, såning af karse og små blomster, ture til strand og skov mv.    
Børnene skal via alle deres sanser lære naturen at kende som et stort rum, m,ed muligheder for oplevelser, udforskning og at berige fantasien. De skal tilegne ny viden og udfordres motorisk i naturen.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Manchet:

I mødet med andre udtryksformer både kunstnerisk, kulturelt og sprogligt lærer børnene, at værdier og levevilkår kan være vidt forskellige. 

Kultur er en menings skabende funktion, som er med til at danne os som mennesker. I vores hverdagsliv i børnehaven indgår kultur på mange forskellige måder. Dog viser der sig et mønster hvor arbejdet med kultur orienterer sig i to vigtige retninger. På den ene side synes målet at lede hen på kultur som æstetiske frembringelser, hvorigennem kulturen udtrykker sig i symbolsk form. På den anden side ledes målet hen på børnenes egen kultur i hverdagslivet.

Derfor er vores mål dels at introducere børnene for de forskellige kulturelle udtryksformer som dans, musik, drama, maling osv. Og i form af besøg på forskellige kulturinstitutioner, og dels at få børnene til at forholde sig til deres egen allerede eksisterende kultur. Både i form af institutionens kultur, omgangsformer, legekultur osv., kosmos og i form af barnets kultur som borger i Danmark og som enkelt individ i den store universelle verden.

Kultur i bred forstand.

 

Mål; Vores mål er, at introducere børnene for de forskellige kulturudtryk så som leg med og projekter om maling, skulpturer, dans, musik, højtlæsning, eventyrfortælling, drama og ud af huset besøg til forskellige kulturtilbud.

Målet er også at forholde os selv og børnene til vores egen institutionskultur, vores omgangsformer, legekultur og samtalekultur. Kulturen er en menings skabende funktion som er med til at danne os som mennesker.

Vi vil give børnene mulighed for at deltage i og få viden om kultur, traditioner og andre kunstneriske tilbud. Børnene skal have mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spektrum af udtryksformer.

Hvordan: Vi vil f.eks. via emneuger – projekter om f.eks. andre lande give børnene mulighed for at få indblik i andre kulturer. Børnene vil løbende året igennem arbejde med forskellige traditioner f.eks. fastelavn, påske, høstfest, lanternefest og jul.

I løbet af året vil børnene få mulighed for at arbejde kunstnerisk med forskellige materialer som, sand, ler, jord og maling.

Igennem deltagelse i forskellige kulturelle tilbud som koncert, teater, dans og biograf vil børnene lære om de forskellige udtryksformer i vores mangfoldige kultur.

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse er to vigtige redskaber i et barns erobring af verden, både fysiologisk, samt sanseligt. Derfor er det vigtigt at barnet oplever glæde ved at bevæge sig, og at kroppen er dets ven som det oplever glæde, accept og forståelse for. Det giver barnet et velvære, som styrker dets selvopfattelse og selvtillid.Barnet skal lære at sund mad er godt for kroppen og at en god hygiejne er vigtig for at vi ikke skal blive syge.

 

Vi skal derfor sikre/give mulighed for at styrke motorikken og koordinationen, da dette fremmer både indlæringsevnen og koncentrationen hos børnene.

Børn har behov for at føle værdi og tryghed ved deres egen krop og dens reaktioner. Ved at få viden og indsigt i, hvordan kroppen fungerer, dens styrke og muligheder, får børnene mulighed for at få indsigt i sig selv og andre mennesker.

Mål:Børnene skal med alle sanser styrkes i den kropslige forståelse med fokus på hygiejne, kost, bevægelse, finmotorik, og læring om de forskellige kropsdele.

Hvordan:Børnene afprøver sig selv grov motorisk ved rytmik, ture ud af huset, forhindringsbaner, boldspil og legeplads. Børnene vil finmotorisk blive udfordret igennem bl.a. at tegne, male og klippe.

Børnene styrkes dagligt i hygiejne ved f.eks. at vaske hænder og tørre sig selv efter toiletbesøg. I det daglige vil børnene få mulighed for at lære om kroppen og dens funktioner igennem projekter om kroppen, læsning af bøger samt kulturelle besøg.

Det hører med til bevidstheden om kroppen, at lære om ernæring. Derfor taler vi løbende med børnene om, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt.

Barnets personlige udvikling

Personlige færdigheder

Det pædagogiske tilbud skal indeholde en bred vifte af aktiviteter som skal stimulere barnets forskellige potentialer, dette være sig indenfor de kulturelle, musiske, kropslige, logiske, sproglige, visuelle, kreative, sociale, personlige og naturalistiske færdigheder. For derigennem at give barnets oplevelser og udfordringer som understøtter hele barnets udvikling hen imod at blive et selvstændigt individ som tror på sig selv og tør tage udfordringer op. Barnet skal have mulighed for at forholde sig til egne følelser, erfaringer og tanker og have mulighed for at udleve sin egen forståelse i handling. Barnet skal ligeledes have mulighed for at tage ansvar for egne valg og blive støttet i at eksperimentere og tage egne initiativer. Barnet skal have mulighed for, at skabe egne projekter og blive taget alvorligt i disse. Den personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør, medlevende og nærværende.

Mål:

Alle børn har en unik personlighed. Målet er,  at barnet skal kunne udvikle personlige kompetencer og at have en god følelse af selvværd, som er en forudsætning for al udvikling og læring. Selvværd defineres ved at barnet tror på sig selv og kan sætte sig sine egne grænser. Barnet skal have mod på at prøve nyt og føle tryghed i sine omgivelser. Børnene skal styrkes til at være en del af et fællesskab men samtidig se vigtigheden og betydningen af deres egen individuelle deltagelse. Børnene skal ligeledes opnå en forståelse af, hvordan de påvirker hinanden, hvordan de håndterer konflikter, sætter grænser og siger til og fra på en hensigtsmæssig måde.

Hvordan:

I det daglige involveres børnene aktivt i de forskellige praktiske gøremål, f.eks. ordne vasketøj, opgaver omkring frokosten – dække borde - rydde af, vaske borde og feje, tage tøj på/af, og oprydning efter lege. Gennem den frie leg, med en voksen på sidelinjen, øver børnene sig i den sociale forståelse i samspil med de andre børn og voksne. Det er derfor vigtigt, at de voksne er gode rollemodeller for børnene. Der skal være rum, redskaber/materialer, rollemodeller/engagerede voksne med viden indenfor de forskellige aktiviteter. Der skal være en veksel virkning i mellem spontane og planlagte voksenstyrede aktiviteter. Det er vigtigt at barnet løbende modtager støtte, ros og anerkendelse for derigennem at få succesoplevelser Det er vores opgave at stille forventninger til hvert barn, ud fra hvor barnet er henne i sin udvikling. Børn ”vokser” af at omgivelserne tror de kan og at de kan leve op til forventningerne. Erkendelsen af at ”Jeg har værdi, fordi jeg er mig” er med til at styrke deres selvtillid. Hvis det er lidt svært, må vi opmuntre og støtte barnet til det lykkedes.(”Jeg vidste du kunne”).
Vi synes det er vigtigt at alle børn føler sig ”set”. En væsentlig måde at sikre det på er, at der altid siges godmorgen – vi har set du er kommet. At vi følger op på samtaler og viden om barnet, f.eks. ”Hvordan gik det så i går til dans?” eller ”Da du var på besøg hos din mormor?” Lige så vigtigt er det at huske at sige farvel og tak for dagen – og vi tilstræber os altid på at give jer som forældre billeder fra barnets dag – enten via tavler/ billeder (beskrivelser af dagen). Har dagen været svær eller har der været hændelser/ konflikter – sjove historier, videreformidler vi dette ved afhentningen.

Traditioner i afdeling 3

Vi er en traditionel dansk børnehave, med danske traditioner, men der kommer ind imellem nyt til. Det sidste er at vi er begyndt at holde Halloween.

Fastelavn vi klæder os ud, "slå katten af tønde" og vi klipper /klistrer til fastelavnsris, som børnene får med hjem.

Påske Vi laver påsketing og påskelege, sår karse og laver gækkebreve.

Jul Hele december holder vi julestue, hvor vi åbner julekalender, synger og leger julelege. Vi laver også julegaver til forældrene. Desuden får vi besøg af "Nis", som er så heldig at komme hjem til alle børnene på skift. Han har sin dagbog med, så vi alle kan følge med i hvad han laver hjemme i de enkelte familier. Han er en "drillenisse" og elsker risengrød. Vi holder også en juletræsfest hvor vi invitere forældrene og danser om juletræet og hygger. lige inden vi alle tager på juleferie holder vi en børne julefrokost.

Halloween Vi klæder os ud og holder Halloween fest. Op til halloween skærer vi græskar og klippeklistre i halloween tema og pynter stuen op til festen.

Teaterprojekt Udover årstidens traditioner har vi vores egen tradition med at spille teater. Vi inddrager ca. 5 uger i den sidste del af vinteren til at lave et dramaforløb sammen med børnene. Alle børn får roller og er med til at lave rekvisitter og kulisser. Til slut inviterer vi alle forældre, søskende og bedsteforældre til præmiere.

Børnehavens fødselsdage hvert år d. 1. september eller en hverdag tæt på holder vi hele Rosenborg frihavns børnehaven sammen med de andre afdelinger, den bliver 2 år næste gang. Og Hvert år d. 16. august eller en hverdag tæt på fejrer vi afdeling 3 eller børnehaven i Willemoesgades fødselsdag, den bliver 48 år næste gang.

Koloni Efter vi er blevet slået sammen med de to andre afdelinger, er vi begyndt at tage på koloni et par dage i løbet af foråret/sommeren. Koloniens længde har de sidste 5 år været på 3 dage, 2 overnatninger. Vi drager hvert år til Ebbelykke, børneringensegen koloni.

Vores formål med at tage på koloni er:

 • at være direkte i kontakt med grønne omgivelser
 • at opleve hinanden i nye rammer og omgivelser
 • at være sammen døgnets 24 timer – samvær over tid
 • at børn og voksne kan være sammen på en anden måde end til daglig
 • at få sjove og anderledes oplevelser sammen - fordybelse
 • skæg og ballade, hygge og omsorg, gode fælles oplevelser vi kan tage med os hjem i dagligdagen ” kan du huske på kolonien……..”

Bag for en sag hvert efterår støtter vi "bag for en sag" med at bage sammen med børnene og invitere forældrene som så kan købe vores bagværk. Pengene går til børnetelefonen.

Besøg af gamle børn hvert år, når de børn der lige er startet i skole har gået der et stykke tid, invitere vi dem ned til os. Så de kan vise deres skoletasker frem og fortælle hvordan det er at gå i skole og på fritidshjem.

Turdag Vi har tradition for at tage på tur hver onsdag. Det kan være vi tager på museer, i skoven eller besøger offentlige legepladser i byens parker.  

Traditioner i afdeling 2

Fødselsdage

holder vi enten hjemme hos det enkelte barn eller her i børnehaven, alt efter forældrenes ønske.

Skolegruppe

hvert år har vi skolegruppe over en periode på 4 måneder. De børn som er fyldt 5 på begge stuer bliver samlet 2 gange om ugen, til forskellige aktiviteter. 

Kirke

Vi går i kirke den første onsdag i hver måned. Det er en gammel tradition fra dengang vi var en menighedsbørnehave. Idag er det ment som et kulturelt indslag, hvor præsten fortæller gode historier og børnene får lov at lege med i de gode fortællinger.

Fastelavn

afholdes på begge stuer med de traditioner, der følger med.

Påsketur

bliver afholdt i Classenshave, vi følger påskeharens spor rundt i haven.

Afsked

med skolebørnene er bliver afholdt med flagsang og lille gave, derudover bliver der afholdt skoletaskefest med forældre, søskende og bedsteforældre. 

Fællesspisning

i Classenshave. forældrene, børn og personale spiser sammen.

Fællesspisning

på stuerne bliver afholdt på to forskellige dage med stort fremmøde på begge stuer.

Høstfest

er et spændende arrangement, hvor alle børnene har nogle spændende ting med, som er relateret til emnet.

Fotograf Marianne

tager igen i år billeder af børn og stuer.

Lanternefest

Solvej kommer og spiller harmonika mens Morten Bisp fører an i optoget og lyste på træer og planter. Børnene laver lanterner og lyser sammen med Morten Bisp.

Julefesten

bliver afholdt til stor glæde for børn og voksne. Forældrebestyrelsen står for noget af det praktiske arbejde, og resten af forældregruppen hjælper til.

December

Der bliver holdt julesamlinger, klippet til årets juletræ, lavet julegaver, hørt julehistorie på stuerne, og nisserne Julius og Andrea kom med børnene hjem på skift. Vi har en pakke pakkekalender, hvor børnene hver har en gave med til ca. 25 kr.

Traditioner i afdeling 1

Traditioner skaber glæde og giver børn og voksne muligheder for hyggeligt samvær på tværs af huset uanset alder og køn, derfor er traditioner en vigtig del af livet i Rosenborg. Genkendelsens glæde er god og tryg for børnene, og det er godt at opleve hinanden i anderledes rammer end til daglig.  Vi følger de årstidsbestemte traditioner og så har vi i huset lagt lidt flere til som også vil være tilbagevendende og genkendelige arrangementer. 

Rosenborgs fødselsdag

Det har tidligere i husets historie været en fast tradition at fejre fødselsdagen d. 8. februar, traditionen var gledet ud i nogle år pga. udskiftninger i personalegruppen – men vi synes det var en hyggelig tradition som vi har genindført. Dagen bliver derfor fejret med lagkage til børnene og forældrekaffe om eftermiddagen.

Rosenborg Frihavns fødselsdag

Da vi pr. 1. september 2011 er blevet sammenlagt med 2 andre børnehaver J har vi nu endnu en fødselsdag at fejre og det forestiller vi os bliver et fælles børnearrangement på tværs af vores 3 afdelinger. 

Fastelavn

Vi fejrer fastelavn, børn og voksne opfordres til at være udklædte. Forældre er ikke inviteret. Vi slår katten af tønden, synger fastelavnssange,– hygger og leger. Om eftermiddagen spiser vi fastelavnsboller og drikker kakao, mens vi hører en god historie.  I ugerne op til fastelavnsfesten pynter vi fastelavnsris med børnene, som de får med hjem når vi har holdt fastelavnsfesten. 

Påske

I ugerne op til påske laver børnene diverse påskepynt og pynter huset op til på­ske. Fredagen før påske afholder vi påskefrokost med børnene, hvert barn har en ret med til et fælles bord.

Koloni

I rosenborg syntes vi at koloni er en dejlig oplevelse for børn og voksne - det giver muligheder for helt andre oplevelser og samvær end dagligdagen rummer. Så derfor vil vi så længe økonomien i institutionen kan bære det, drage på koloni en gang om året. Koloniens længde har de sidste 5 år været på 3 dage, 2 overnatninger. Vi drager hvert år til Ebbelykke, børneringensegen koloni.

Vores formål med at tage på koloni er:

 • at være direkte i kontakt med grønne omgivelser
 • at opleve hinanden i nye rammer og omgivelser
 • at være sammen døgnets 24 timer – samvær over tid
 • at børn og voksne kan være sammen på en anden måde end til daglig
 • at få sjove og anderledes oplevelser sammen - fordybelse
 • skæg og ballade, hygge og omsorg, gode fælles oplevelser vi kan tage med os hjem i dagligdagen ” kan du huske på kolonien……..”

Sommerfester 

Hvert år afholder vi en sommerfest, hver familie medbringer en ret til et fællesbord – vi pynter legepladsen op, laver boder for børnene mv. Børnehaven sørger for brød og smør og kaffe/te, samt forestår salg af øl/vand. 

Julen 

Vi igangsætter julen i huset d. 30. november – her finder vi julepyntet frem fra kælderen og spreder julestemning i huset. December måned byder her i huset på masser af julehygge/samvær, julesange, juleeventyr, julebag, juleklip mv.  Første uge i december inviterer vi forældre og søskende til julehygge med gløgg/saft og æbleskiver. Desuden vil der være mulighed for at klippe/klistre med jeres børn.  Sidste fredag før juleferien holder vi julefrokost med børnene, hvert barn medbrin­ger en ret til et fælles bord. Vi sørger for brød, smør, saft mv.

Forældresamarbejdet i afdeling 3

Vi lægger vægt på en åben og tæt forældrekontakt, som en forudsætning for et godt samarbejde til gavn for barnets trivsel i institutionen.   Det er i den daglige kontakt med forældrene, at tilliden skabes og hvor vi ønsker at give forældrene et billede af deres barns institutionsliv, hvad der optager barnet f.eks. i forhold til samværet med de andre, om glæder eller problemstillinger for den enkelte. Omvendt ønsker vi også informationer fra jer forældre, så vi har de bedste forudsætninger til at forstå og imødekomme børnenes behov.  Vi opfodrer forældrene til at henvende sig til personalet i tilfælde af hændelser i familien som har betydning for barnet, f.eks. dødsfald, sygdom, skilsmisse eller bare at familien er i en fortravlet periode mv.   

 

Informationsniveauet  

hver måned sender vi et nyhedsbrev ud, hvor i kan læse om relevante nyheder, projekter, måneden der gik osv.

 

Forældrekonsultationer

I barnets børnehavetid vil I automatisk få tilbud om forældresamtaler.

Når barnet har gået ca. 3 måneder i institutionen. Her drøfter vi sammen med jer hvordan barnet har fundet sig til rette i forhold til både børn og voksne, om barnets trivsel, vores samarbejde m.m. Denne samtale er til stor gavn for både personale og forældre og endnu en mulighed for at opbygge en god kontakt om jeres barn.

Når barnet når alderen hvor han /hun skal til at starte i skole holde vi en samtale. Her drøfter vi om barnet er skoleparat, om der er særlige ting vi skal sætte ind på den sidste tid og hvordan barnet ellers har det i børnehaven og hjemme.

  

Ud over den daglige kontakt holder vi fælles forældremøder 1 gang om året hvor vi informerer om aktuelle emner i relation til børnegruppen.

  

Samtidig vil vi selvfølgelig også indkalde jer hvis der er forhold omkring jeres børns trivsel som vi ønsker at drøfte i et mere lukket forum.        Det er også muligt for jer at gå aktiv ind i forældrebestyrelsen, samt i øvrigt at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Side 1 ud af 5